Modernizacja dróg gminnych

11 kwietnia 2019 roku Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała umowę na remont  kolejnych odcinków dróg w ramach modernizacji dróg, przyjętych do planu na 2019 r.
Zadanie po raz kolejny realizowało będzie Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „CARBON” Jan Kuropka z Sycowa, które złożyło najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca wyłoniony został  po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie sfinansowane zostanie w całości z budżetu Gminy. Łączny koszt inwestycji wynosi 177.624,83zł. W ramach zadania wykonany zostanie remont dróg w trzech miejscowościach ( Perzów, Trębaczów i Koza Wielka) na łącznym odcinku 718 mb . Droga w miejscowości Koza Wielka i Perzów wykonana będzie z kruszywa naturalnego, natomiast nawierzchnia drogi w Trębaczowie wykonana zostanie z kostki betonowej. Termin zakończenia prac przewiduje się na dzień 31 października 2019 r.

IMG 20190411 091641 1

 

 

TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W PERZOWIE


2 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała umowę z Wykonawcą, Przedsiębiorstwem Ogólnobudowlanym EXDACH Małgorzata Kmieć z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim na realizację zadania związanego z termomodernizacja zespołu szkół w Perzowie

Wykonawca wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Łączny koszt inwestycji wynosi  716.118,02 zł. W ramach zadania wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa z zastosowaniem nowej technologii oraz wykonane zostaną roboty elewacyjne poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, roboty dekarskie, w tym docieplenie dachu i stropodachu oraz zmodernizowana zostanie instalacja c.o.
 Termin zakończenia wszystkich prac przewiduje się na dzień 30 września 2019 r. Naukę w roku szkolnym 2019/2020 dzieci będą realizować już w pięknej, wyremontowanej i ciepłej szkole.

Podpisanie umowy na termomodernizację 1

Konkurs na ozdobe wielkanocnego stołu Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów

W dniu 10 kwietnia 2019 r. członkowie Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów ocenili prace zgłoszone do gminnego konkursu plastycznego pt. „OZDOBA WIELKANOCNEGO STOŁU” zorganizowanego przez Towarzystwo. Prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych.  Do konkursu zgłoszono 64 bardzo ciekawych prac. W I kategorii dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-III szkoły podstawowej – 51 prac, w II kategorii uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej i Gimnazjum – 9 prac i w III kategorii osoby dorosłe – 4 prace. Celami konkursu było: podtrzymywanie tradycji wykonywania wytworów plastyki obrzędowej okresu Świąt Wielkanocnych, rozbudzanie zainteresowań plastyką obrzędową wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pobudzanie aktywności twórczej, popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

 

 

IMG 20190411 101517 IMG 20190411 102220

 IMG 20190411 101736

 

V SESJA RADY GMINY PERZÓW

28 marca br. odbyła się V Sesja Rady Gminy Perzów. Zgodnie z porządkiem obrad radni przyjęli sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Perzowie za 2018 rok oraz z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Perzów z organizacjami pozarządowymi w roku 2018. Następnie ustalono regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Perzów, który będzie obowiązywał od 1 lipca br. Rada Gminy zatwierdziła również nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 maja 2019 roku podwyższona zostanie zarówno opłata za odbiór odpadów segregowanych (13 zł. miesięcznie za osobę), jak również za odbiór odpadów niesegregowanych (26 zł. miesięcznie za osobę). Stawki zostały ujednolicone dla wszystkich mieszkańców. Podkreślić należy, że jak do tej pory nie ma limitu w ilości odbieranych odpadów.
W dalszej części rajcy ustalili przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Perzowie oraz czynności likwidacyjnych podejmowanych w związku z likwidacją tej jednostki budżetowej, której byt prawny z mocy prawa ustaje z dniem 31 sierpnia 2019r. Zdecydowano również o przekazaniu 10 tys. zł. dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie programu utylizacji azbestu na terenie powiatu kępińskiego, w tym w Gminie Perzów oraz dokonano zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

V Sesja 2

 V Sesja 3