Informacja o wyborze Partnera

                                                                                                                                                                                           

Gmina Perzów działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475), ogłosiła otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, którego wnioskodawcą będzie Gmina Perzów.

Nabór Partnera odbywał się w terminie od 06.11.2018 r. do 29.11.2018 r. W terminie naboru wpłynęła 1 [ilość ofert] oferta.

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej na Partnera wybrano firmę:

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów Perzów 78B 63-642 Perzów

Przegląd Zespołów Ludowych i Chórów działających na obszarze LGD

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów w ramach podpisanej w siedzibie Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski umowy na realizację grantu projektu pt. „Aktywna i ekologicznie odpowiedzialna, wspólnie działająca społeczność Wrót Wielkopolski w 2018 roku zorganizowało w dniu 6 grudnia 2018 r.” przegląd zespołów ludowych, chórów działających na obszarze LGD. Grant był dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. TRGP zrealizowało zadanie pn. „PERZOWIANIE”. 

 

 

     DSCN0024

 

DSC 1116

 

Wieczór poetycki "Niepodległa wierszem pisana"

Gmina Perzów zaprasza na Wieczór poetycki -10 grudnia o godz. 18.00 w Gminnym Osrodku Kultury w Perzowie.

 

wieczór poetycki PLAKAT OD WIOLETY

II Sesja Rady Gminy Perzów – Radni uchwalili stawki podatków na 2019 rok

29 listopada 2018 r radni obradowali na II sesji Rady Gminy Perzów. Po wysłuchaniu sprawozdań Wójta Gminy Perzów i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym radni podjęli szereg uchwał przewidzianych w porządku obrad, w tym określających wysokość stawek podatkowych na przyszły rok.

 

II Sesja RG   II Sesja