1 lutego 2019r oficjalnie otwarto Dzienny Dom Seniora w Domasłowie.

Dzienny Dom Seniora w Domasłowie funkcjonuje już cały miesiąc. W tym czasie ze względu na ograniczone warunki lokalowe Wójt gminy Perzów Danuta Froń kolejno zapraszała na spotkanie z pensjonariuszami między innymi sołtysów z terenu gminy Perzów,  przewodniczące KGW, prezesów stowarzyszeń i organizacji, dyrektorów jednostek organizacyjnych. 1 lutego w Dziennym Domu Seniora spotkali się z pensjonariuszami zaproszeni goście, między innymi: Minister Andżelika Możdżanowska, poseł Tomasz Ławniczak, starosta powiatu kępińskiego Robert Kieruzal oraz Radni Rady Gminy Perzów. Zaproszeni goście wraz z Wójtem gminy Danuta Froń oraz kierownikiem inwestycji Piotrem Prędkim dokonali symbolicznego otwarcia budynku. Obiekt został także poświęcony przez ks. Arkadiusza Wieczorka, proboszcza parafii Domasłów. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Perzów nawiązała do historii: „Szkoła w Domasłowie została oddana do użytku 1938r. wzniesiona dzięki pracy i ofiarności ludu śląskiego, który niejednokrotnie w tamtych czasach deklarował swoją patriotyczna postawę. W 20 rocznicę odzyskania niepodległości gmina Perzów obchodziła piękną uroczystość poświęcenia i oddania do użytku 2 szkół w tym właśnie szkoły w Domasłowie. Po likwidacji szkoły w związku z reformą szkolnictwa budynek stał pusty. W setną rocznicę odzyskania niepodległości oddajemy mieszkańcom odnowiony budynek. Udało nam się go wyremontować i oddać do użytku seniorom. Ma to bardzo symboliczny wymiar”.
Uroczystość uświetnił swoimi występami kwartet męski z zespołu Perzowianie.
Dzienny Dom Seniora w Domasłowie mieści się na parterze budynku po byłej szkole podstawowej w Domasłowie. Budynek dysponuje salką do ćwiczeń, jest pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój pielęgniarki, szatnia, toalety, pomieszczenie gospodarcze. Sala ćwiczeń jest wyposażona w akcesoria do ćwiczeń rehabilitacyjnych i sprzęt gimnastyczny. W pokoju dziennym jest telewizor, komputer z dostępem do internetu, sprzęt kuchenny, między innymi: lodówka, kuchenka, zmywarka, Gmina Perzów pozyskała, na utworzenie Dziennego Domu Seniora w Domasłowie dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior”
Obecnie Dom jest miejscem spotkań seniorów z gminy Perzów, nieaktywnych zawodowo, którzy ukończyli 60 rok życia. W Dziennym Domu Seniora mają zapewnioną opiekę, zajęcia artystyczne, komputerowe i gimnastyczne. Zatrudniony jest fizjoterapeuta, pielęgniarka. Seniorzy korzystają również z ciepłego posiłFoto 2.2 FOTO 13.13

FOTO 12 FOTO 9.9

Foto 3.3 Foto 20

 FOTO 8.8 FOTO 4.4

    FOTO 15.15foto 18

 

 

Dofinansowanie w programie Lokalny Animator Sportu

Gmina Perzów otrzymała  dofinansowanie w Programie Lokalny Animator Sportu realizowanego przez Fundację Orły Sportu finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z całej Polski na konkurs wpłynęło 1882 wniosków aplikacyjnych. Po dokonaniu formalnej oraz merytorycznej ich oceny, do Programu zakwalifikowanych zostało 1800 orlików (w tym orlik Gminy Perzów). Podmioty zatrudniające animatorów na zakwalifikowanych do Programu orlikach otrzymają dofinansowanie ze środków Programu ,,Sport Wszystkich Dzieci" w wysokości 1200 zł miesięcznie przez cały okres funkcjonowania Programu, tj. od 01.03.2019 r. do 30.11.2019 r. Animatorami na Kompleksie Boisk ORLIK w Perzowie są Grzegorz Kapica i Radosław Boguś. Zachęcamy do bezpłatnego korzystania z obiektu.
Celami projektu „Lokalny Animator Sportu” są:
1) Upowszechnianie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży, a także innych grup wiekowych i społecznych, w szczególności osób niepełnosprawnych i rodzin,
2) Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,
3) Stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych,
4) Przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zajęć,
5) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,
6) Przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym,
7) Optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz pozostałej infrastruktury sportowej,
8) Aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu, poprzez zobowiązanie wnioskodawców do przeznaczenia na poziomie środowiskowym, dla zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie animatorów, równorzędnej do przekazanej ze środków MSiT, kwoty dofinansowania, przez cały okres trwania zadania.

                                            ORLIK W PERZOWIE

20180327 112849

W gminie Perzów rozpoczęły się bezpłatne szkolenia informatyczne, prowadzone w ramach programu „Ja w internecie”

fundusze


Można skorzystać z bezpłatnego szkolenia
Podczas pierwszych szkoleń, które odbyły się od 15 do 17 stycznia 2019 r. uczestnicy poznali między innymi sposób funkcjonowania i zasady wykorzystywania portali internetowych dla rolników oraz bankowych kont elektronicznych.
Omówione zostały również tematy dotyczące założenia profilu zaufanego czy elektronicznych skrzynek podawczych. Uczestnicy szkolenia otrzymali sposobność poznania wielu ciekawostek i narzędzi informatycznych.
W drugim tygodniu ferii w ramach internetowego kursu przedstawione zostały zagadnienia związane z finansami i transakcjami w sieci.
W harmonogramie przewidziano także szkolenia dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych, zakładać i prowadzić własną stronę internetową, bloga, a także otworzyć własna firmę.
Specjalnie dla rodziców, opiekunów i nauczycieli przeprowadzony zostanie kurs związany z zagrożeniami związanymi z wykorzystaniem internetu przez dzieci i młodzież szkolną. Specjalne szkolenie zaplanowano również dla osób rozpoczynanych dopiero swoją przygodę z internetem.
Organizatorzy bezpłatnego szkolenia zapewniają laptop dla każdego uczestnika oraz materiały szkoleniowe. - Nabór na szkolenia jest otwarty – informuje wójt gminy Perzów Danuta Froń. - Zapisy wszystkich chętnych, którzy chcą nabyć i rozwijać swoje kompetencje cyfrowe, pozwalające na świadome korzystanie z nowoczesnych technologii cyfrowych, przyjmowane są pod numerem telefonu 663 485 195 lub w Urzędzie Gminy w Perzowie, pokój numer 10. Szczegółowe informacje znaleźć też można na stronie internetowej urzędu – dodaje.
Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Ja w internecie szkolenia

ZNAMY JUŻ WSZYSTKICH SOŁTYSÓW W GMINIE PERZÓW

W związku z nową kadencją samorządową 2018-2023, od 3 grudnia 2018r. do
10 stycznia 2019r., we wszystkich sołectwach Gminy Perzów odbywały się zebrania wiejskie sprawozdawczo-wyborcze. Mieszkańcy sołectw wysłuchali sprawozdań z działalności Sołtysów i Rad Sołeckich za ubiegłą kadencję oraz dokonali wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na nową kadencję 2018-2023. W wyniku przeprowadzonych wyborów w czterech  sołectwach wybrano nowych sołtysów, w pozostałych 5 sołectwach funkcja ta została powierzona dotychczasowym gospodarzom wsi.
W każdym z zebrań uczestniczyła Danuta Froń - Wójt Gminy Perzów.
Poniżej zestawienie sołtysów w Gminie Perzów na lata 2018-2023:
1. Sołectwo Brzezie – Ireneusz Poślod,
2. Sołectwo Domasłów – Anna Jagiełło,
3. Sołectwo Koza Wielka – Przemysław Łytka,
4. Sołectwo Miechów – Bogdan Wieczorek,
5. Sołectwo Perzów – Longina Biały,
6. Sołectwo Słupia pod Bralinem – Małgorzata Menzel,
7. Sołectwo Trębaczów – Cyryla Pietrus,
8. Sołectwo Turkowy - Marek Ostrowski,
9. Sołectwo Zbyczyna – Grzegorz Sobieraj.

Sołtysi kadencji 2018 2023