Podpisanie umowy na realizację zadań w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

17 lipca w Urzędzie Gminy w Kępnie, miało miejsce uroczyste podpisanie umów  na dofinansowanie projektów samorządów gminnych powiatu kępińskiego w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”
Umowy z Wójtem Gminy Perzów Danutą Froń, w imieniu Województwa Wielkopolskiego podpisywał wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.
- Konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. W ramach jego 9. edycji wpłynęło ponad 280 wniosków, a 125 otrzymuje dofinansowanie. Mówię o tym, abyście mieli Państwo świadomość, że nie jest tak łatwo w tym konkursie te środki pozyskać, ale cieszę się, że 8 wzniosów jest z terenu powiatu kępińskiego i bardzo serdecznie państwu gratuluję – powiedział wicemarszałek K. Grabowski. - W porównaniu do innych gmin, w których podpisywaliśmy umowy, to są to może mniejsze środki, ale wiem, że mają one wielkie znaczenie w małych miejscowościach, gdzie chcecie Państwo, jako samorządowcy, dokonać zmian. Myślę, że to bardzo cenne inicjatywy, więc bardzo serdecznie gratuluję
Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane sołeckie strategie odnowy wsi. Gmina Perzów pozyskała dofinansowanie na realizację dwóch projektów: „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Koza Wielka” - 17.133,00 zł oraz „Zagospodarowanie stawu na działce 79/4 w sołectwie Domasłów”- 20 000,00 zł.

                   Projekt współfinansowanyprzez samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

umowy 1 A

 

 DSCN9502 A

 

Logo20Wielkopolska20Odnowa20Wsi                                 Samorząd20Województwa20Wielkopolskiego

 

 

 

 

 

 

Gmina Perzów jedną z najbogatszych w Polsce

 


Ranking dochodów JST 2018 przeprowadzony przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” - dwutygodnik w całości poświęcony samorządom stawia Gminę Perzów na wysokim 54 miejscu w Polsce spośród 1548 gmin w Polsce i 2 miejscu w powiecie kępińskim w obszarze zamożności.

Zgodnie z przeprowadzona przez Pismo metodą rankingu pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Uwzględnione zostały tylko dochody własne i otrzymane subwencje.  Wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęto składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.  

   54 miejsce na 1548 gmin w Polsce może każdego włodarza gminy tylko cieszyć i mobilizować do działania. Staramy się te środki spożytkować racjonalnie i jak najlepiej, bo potrzeby w gminie są duże związane z oświatą, struktura drogową, wodociągową i kanalizacją. Wszystkie działania wymagają czasu ale najważniejszy jest fakt, że gmina rozwija się i myślę, że mieszkańcom na terenie gminy Perzów żyje się coraz lepiej i nowocześniej – powiedziała Wójt gminy Perzów Danuta Froń.

 

Pięknieje Wielkopolska Wieś – dofinansowanie w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Gmina Perzów znalazła się na liście wniosków, które uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego otrzymają pomoc finansową w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Celem konkursu jest wsparcie niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi. Do IX konkursu złożono 283 projekty spośród których pozytywnie oceniono 2 projekty na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kozie Wielkiej i w Domasłowie. W Kozie Wielkiej powstanie nowy plac zabaw, w Domasłowie zagospodarowany zostanie staw, zamontowane zostaną dodatkowe elementy rekreacyjne. Łączna wartość pomocy finansowej jaką przekaże Województwo Wielkopolskie gminie Perzów na realizacje obu zadań wynosi 37 133,00zł

loga LOGO

 

 

 

 

 

Czyste powietrze

 

11 lipca 2019 r. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie wsparcia działań w realizacji Programu „Czyste Powietrze” na obszarze Gminy Perzów.
Pomoc gmin w realizacji programu jest dobrowolna i gmina nie otrzymuje żadnych środków finansowych na te działania. Natomiast z uwagi, że program ma istotny wpływ dla środowiska i zdrowia mieszkańców, Wójt podjęła decyzję o wsparciu działań w tym zakresie.  
Celem Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Pomoc Gminy polegać ma przede wszystkim na wsparciu mieszkańca w wypełnieniu wniosków pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, jak również ich ocena. Po stronie WFOŚiGW będzie rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania. W piątek 12 lipca br. odbyło się szkolenie dla pracowników gmin zaangażowanych w proces obsługi beneficjentów Programu „Czyste powietrze”. Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy do Urzędu Gminy w Perzowie.

Podpisanie porozumienia 1a

Uwaga Rolnicy! Można składać wnioski suszowe

 W związku z piątym raportem systemu monitoringu suszy rolniczej na terenie Polski (raportowanie 01.05 – 30.06.2019 r.), który stwierdził deficyt opadów dla upraw rolniczych m. in. na terenie Gminy Perzów komisja powołana Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego rozpoczyna prace związane z szacowaniem szkód. Na terenie Gminy Perzów deficyt wody wystąpił dla następujących upraw rolniczych, na których szacowane będą szkody:
• Zboża jare;
• Zboża ozime;
• Rzepak i rzepik;
• Rośliny strączkowe;
• Kukurydza na ziarno i na kiszonkę;
• Łąki i pastwiska;
• Krzewy owocowe oraz truskawki;
Dbając o możliwie sprawne przeprowadzenie akcji szacowania szkód wnioski o sporządzenie protokołów szkód przyjmowane będą w godzinach od 08.00 do 13.00 w świetlicach wiejskich w poszczególnych miejscowościach według następującego harmonogramu:
1. 08.07.2019 r. (poniedziałek) – Świetlica Wiejska w Trębaczowie – Trębaczów, Zbyczyna
2. 09.07.2019 r. (wtorek) – Świetlica Wiejska w Słupi pod Bralinem – Słupia pod Bralinem; Brzezie
3. 10.07.2019 r. (środa) – Świetlica Wiejska w Domasłowie – Domasłów, Szczęście
4. 11.07.2019 r. (czwartek) – Świetlica Wiejska w Miechowie – Miechów, Ludwiczyn
5. 12.07.2019 r. (piątek) – Świetlica Wiejska w Turkowach - Turkowy
6. 15.07.2019 r. (poniedziałek) – Urząd Gminy Perzów – Perzów, Nieprosin;
Rolnicy spoza terenu gminy Perzów posiadający uprawy na terenie gminy Perzów przyjmowani będą w Urzędzie Gminy Perzów w dniach od 10.07.2019 do 15.07.2019 r. w godzinach od 13:00 do 14:30 oraz od 16.07.2019 do 19.07.2019 w godzinach od 8:00-13: 00 w pokoju nr 6
Aby prawidłowo i sprawnie wypełnić wniosek o sporządzenie protokołu szkód należy przygotować następujące dane:
1. Numer gospodarstwa – dziewięciocyfrowy numer identyfikujący;
2. Dokładny adres zamieszkania oraz adres siedziby gospodarstwa (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania);
3. Powierzchnie poszczególnych upraw w dniu wystąpienia szkody zgodnie z wnioskiem o dopłaty złożonym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (jeżeli mamy np. uprawę jęczmienia jarego na trzech oddzielnych polach należy zsumować te trzy powierzchnie). Powierzchnie należy podać w następującym podziale:
• Powierzchnia całego gospodarstwa ogółem (tylko uprawy);
• Powierzchnia upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk;
• Powierzchnia upraw rolnych z wyłączeniem użytków zielonych (UZ), na które składają się: trawy w uprawie polowej na zielonkę, motylkowe drobnonasienne na zielonkę, mieszanki motylkowych z trawami, rośliny pastewne lub objętościowe z użytków zielonych (uprawa lub zielonka), rośliny pastewne objętościowe z łąk – zielonka, rośliny pastewne objętościowe z pastwisk, rośliny pastewne objętościowe z pastwisk pielęgnowanych i rośliny pastewne objętościowe z pastwisk niepielęgnowanych;
• Powierzchnia poszczególnych upraw na terenie Gminy Perzów i jeżeli występują, to także poza terenem Gminy Perzów (oddzielnie Gmina Perzów i inne gminy);
1. Jeżeli jest prowadzona towarowa produkcja zwierzęca należy podać ilość zwierząt sprzedanych w 2018 r. wg następującego podziału:
o byki do opasu, wolce 2-letnie i starsze;
o jałówki do opasu 2-letnie i starsze;
o byczki od 1 do 2 lat;
o jałówki od 1 do 2 lat;
o cielęta od 6 miesiąca do 1 roku;
o cielęta do opasu poniżej 6 miesiąca;
o owce 1 roczne i starsze;
o jagnięta;
o koźlęta;
o tuczniki o wadze 50 kg i więcej;
o warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg;
o prosięta od 1 maciory (ilość sprzedanych macior); o brojlery kurze 2 tygodnie i starsze;
o gęsi młode;
o kaczki młode;
o indyki młode;
o mleko krowie (ilość sprzedanych krów mlecznych);
o mleko owcze (jak wyżej);
o mleko kozie (jak wyżej);
o jaja wylęgowe kurze;
o jaja wylęgowe pozostałe;
o jaja konsumpcyjne kurze;
o jaja konsumpcyjne pozostałe;
o wełna surowa i przetworzona owcza;
1. Szczegółowe dane dotyczące ubezpieczenia upraw i zwierząt oraz należy wiedzieć czy ubezpieczone są także maszyny oraz budynki gospodarskie (najlepiej zabrać ze sobą ważne ubezpieczenie wraz z załącznikami);
2. Jeżeli otrzymane zostało odszkodowanie z tytułu suszy, gradobicia lub innych zjawisk należy podać kwotę odszkodowania oraz za co odszkodowanie otrzymano w następującym podziale – uprawy rolne, zwierzęta gospodarskie, ryby, środki trwałe;