Wieczór poetycki "Niepodległa wierszem pisana"

Gmina Perzów zaprasza na Wieczór poetycki -10 grudnia o godz. 18.00 w Gminnym Osrodku Kultury w Perzowie.

 

wieczór poetycki PLAKAT OD WIOLETY

Przegląd Zespołów Ludowych i Chórów działających na obszarze LGD

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów w ramach podpisanej w siedzibie Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski umowy na realizację grantu projektu pt. „Aktywna i ekologicznie odpowiedzialna, wspólnie działająca społeczność Wrót Wielkopolski w 2018 roku zorganizowało w dniu 6 grudnia 2018 r.” przegląd zespołów ludowych, chórów działających na obszarze LGD. Grant był dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. TRGP zrealizowało zadanie pn. „PERZOWIANIE”. 

 

 

  DSC 1116   DSCN0024

Gmina Perzów otrzyma dofinansowanie z WFOŚIGW

Gmina Perzów otrzyma dofinansowanie z WFOŚIGW w Poznaniu na realizację zadania pn.: „Utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Zespole Szkół w Trębaczowie poprzez zakup roślin wieloletnich i infrastruktury edukacyjnej”.  Przed szkołą w Trębaczowie posadzone zostały rośliny wieloletnie: różne gatunki drzew liściastych, iglastych i krzewów. Pojawiły się też elementy małej architektury stanowiące nowoczesną formę tablic edukacyjnych: ławostół, 5 ławek i komplet koszy do śmieci segregowanych. Powstała w ten sposób ścieżka dydaktyczna, zaprojektowana i utworzona przez społeczność szkolną, ma stanowić stosowną kompozycję i służyć edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

 

T 3     T 4     T 5     T 6     T 7

II Sesja Rady Gminy Perzów – Radni uchwalili stawki podatków na 2019 rok

29 listopada 2018 r radni obradowali na II sesji Rady Gminy Perzów. Po wysłuchaniu sprawozdań Wójta Gminy Perzów i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym radni podjęli szereg uchwał przewidzianych w porządku obrad, w tym określających wysokość stawek podatkowych na przyszły rok.

 

II Sesja RG   II Sesja

W gminie Perzów przekazano sprzet ratowniczy współfinansowany przez Fundusz Sprawiedliwości jednostkom OSP

19 listopada z udziałem Wójta Gminy Perzów Danuty Froń, skarbnika gminy Edyty Kieruzal i sekretarza Weroniki Urbańskiej oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Perzowie – Romana Kuli, Komendant Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Perzowie Marcina Brząkały, wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Perzowie Marka Ostrowskiego oraz prezesów OSP nastąpiło oficjalne przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa  jednostkom OSP. Wyposażenie i urządzenia ratownictwa medycznego, niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu przestępstwa zostały pozyskane przez Gminę Perzów jednostkom OSP w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości- Program I Priorytet IIIB „ Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”. Gmina Perzów pozyskała na realizacje zadania dotację w kwocie 31 200,00 zł. W ramach środków z dotacji i przy wykorzystaniu 1% środków własnych zakupiono: przenośny zestaw oświetleniowy 1 szt., podpory ratownicze 1kpl., parawan do osłony miejsc wypadku 1 szt., defibrylatory 2 szt., zestaw ratownictwa medycznego 2 szt., osłony poduszek AirBag 1 kpl. i sprzęt do oznakowania terenu akcji 1kpl. Nowy sprzęt otrzymały jednostki OSP z Perzowa, Turkowych, Trębaczowa i Domasłowa.

„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

                                         1