Dzień Strażaka dla Przedszkolaka

OSP Perzów oraz OSP Turkowy zorganizowały dla dzieci przedszkolnych atrakcyjne spotkanie edukacyjno – rekreacyjne. Podobne spotkania organizowane były corocznie, przez ponad 20 lat przez jednostka perzowska, w tym roku siły zostały wzmocnione przez OSP w Turkowach. Dzieci zwiedziły remizę strażacką w Perzowie i zapoznały się z warunkami pracy strażaków. Prezes OSP Turkowy Marek Ostrowski i OSP Perzów Jan Szpunar zapoznali najmłodszych z wyposażeniem wozu strażackiego. Druga część spotkania odbyła się na terenie rekreacyjno – sportowym przy starym młynie w Turkowach. Tu na przedszkolaków czekały dodatkowe atrakcje miedzy innymi przewóz wozem strażackim na sygnale i obsługa węża strażackiego. Dla wszystkich przygotowana została kiełbaska z grilla, którą częstowała Wójt Gminy Perzów Danuta Froń wraz z paniami z obsługi i mieszkańcami. Dzieci również przygotowały się na spotkanie członkami z OSP, były życzenia z okazji Dnia Strażaka oraz wiersze o strażakach. Od ponad 20 lat OSP z Perzowa, przy okazji Dnia Św. Floriana, organizuje dla dzieci przedszkolnych z terenu gminy Perzów takie spotkanie. Chcemy w nich zaszczepić bakcyla – mówił Jan Szpunar przynosi to zamierzone efekty gdyż wielu tych najmłodszych wraca w później w nasze szeregi .

Wójt z małymi strażakami A

 

Konsultacje społeczne

Gmina Perzów złożyła wniosek w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego. Głównym celem konkursu organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Rozwoju było wsparcie gmin w przygotowaniu podstaw programowych i organizacyjnych dla uruchomienia kompleksowych procesów rewitalizacyjnych w miejscach wymagających szczególnej interwencji, w celu wyprowadzenia ich ze stanu kryzysowego. Gminny Program Rewitalizacji jest niezbędnym dokumentem w ramach ubiegania się o wsparcie finansowe na projekty związane z rewitalizacją. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu, koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Całkowita wartość projektu wynosi 29 325,00 zł., dofinansowanie 26 392,50 zł., środki własne 2 932,50 zł.