Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020

31 października 2018r. w Gminie Perzów zakończyła się realizacja zadań dofinansowanych z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł otrzymało sołectwo Miechów na realizację zadania „Odpoczynek i rekreacja – zagospodarowanie terenów publicznych przy przedszkolu w Miechowie” oraz sołectwo Domasłów 23 740,00 zł na zadanie pn.: „Po zdrowie w Domasłowie – zagospodarowanie boiska z przeznaczeniem na sport i rekreację”. W Miechowie uporządkowany i zagospodarowany został porośnięty dotąd krzakami teren przy przedszkolu. Nasadzone zostały nowe drzewa, zakupione nowe ławeczki, kosze, stojaki na rowery, urządzenia zabawowe, altana plenerowa, lampa solarna i grill. Na terenie działki objętej projektem utworzone zostało miejsce odpoczynku, aktywnego spędzania czasu wolnego, niedzielnego relaksu, dobrej zabawy i integracji dla mieszkańców. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 48 394,89 zł w tym udział środków własnych 14 891,98 zł udział środków z funduszu sołeckiego 8 502,91zł.W Domasłowie zagospodarowane zostało boisko sportowe, obok którego powstała siłownia plenerowa z 4 podwójnymi urządzeniami. Całkowite koszty tej inwestycji wyniósł 38 191,50 zł w tym udział środków własnych 11 451,50 zł, udział środków z funduszu sołeckiego 3 000,00 zł. Boisko sportowe w Domasłowie jest dla mieszkańców sołectwa miejscem integracji, aktywności sportowej i organizacji współzawodnictwa sportowego. Głównym celem konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości oraz wsparcie niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi – powiedziała wójt Gminy Perzów Danuta Froń –stąd bardzo duży udział mieszkańców w realizacji obu projektów zarówno, jeżeli chodzi o pracę własną, sprzęt czy materiał dodała Wójt.

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

 

 

wow       sww

 

1. Domasłów          1. Miechów          2. Domasłów

 

2Miechów         3.Miechów        3. Domasłów

 

Wójt Gminy Perzów Danuta Froń ma zaszczyt zaprosić mieszkańców Gminy Perzów do udziału w gminnych obchodach 100.Rocznicy Odzyskania Niepodległości – 11 listopada 2018r.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 14.00 Mszą Świętą w kościele p.w. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowach. O godz. 15.00 przed budynkiem GOK w Perzowie nastąpi uroczyste odsłonięcie okolicznościowego muralu na 100. Rocznicę Niepodległości. Następnie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbędzie się część oficjalna i część artystyczna przygotowana przez ze szkół z terenu gminy Perzów.
Jednocześnie zwracamy się z apelem, aby uczcili Państwo Święto Niepodległości poprzez wywieszenie na swoich posesjach flag państwowych. Gest ten będzie wyrazem szacunku dla walczących o wolną Polskę oraz wyrazem czci dla tych wszystkich, którzy za wolność i niepodległość oddali życie.

plakat 11 listopada

Ogłoszenie o naborze partnera

Otwarty nabór partnera

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach

Poddziałania 7.2.2

Usługi społeczne i zdrowotne

 

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Gmina Perzów, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

I. Cel projektu:

Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych, w tym usług opiekuńczych i asystenckich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem.

 

 

Ogłoszenie oraz formularz do pobrania.

" Niepodległa do Hymnu" - włącz się w ogólnopolskie śpiewanie 11 listopada

                                            niepodległa

 

 W 2018r świętujemy setna rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku ze zbliżającą się datą 11 listopada - jedną z najważniejszych w naszej historii - Biuro Programu "Niepodległa" zaprasza do współtworzenia wyjątkowego wydarzenia, które w bezprecedensowy sposób zachęci Polaków do wspólnego i radosnego świetowania.