Konsultacje społeczne

Gmina Perzów złożyła wniosek w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego. Głównym celem konkursu organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Rozwoju było wsparcie gmin w przygotowaniu podstaw programowych i organizacyjnych dla uruchomienia kompleksowych procesów rewitalizacyjnych w miejscach wymagających szczególnej interwencji, w celu wyprowadzenia ich ze stanu kryzysowego. Gminny Program Rewitalizacji jest niezbędnym dokumentem w ramach ubiegania się o wsparcie finansowe na projekty związane z rewitalizacją. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu, koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Całkowita wartość projektu wynosi 29 325,00 zł., dofinansowanie 26 392,50 zł., środki własne 2 932,50 zł.