Odnawialne źródła energii - złóż ankietę do 4.07.2017

Gmina Perzów zamierza przystąpić do projektu realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie na budowę  różnych rodzajów instalacji służących do wytwarzania energii pochodzących ze źródeł odnawialnych - OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, kotłów na biomasę i  instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Perzów. Wartość dofinansowania na instalację OZE wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto).Wkład własny mieszkańców wyniesie około 15% kosztów netto plus podatek VAT od całości kosztów kwalifikowanych. Co do zasady podatek VAT wynosi 8%. Dla instalacji montowanych na gruncie lub budynku gospodarczym podatek VAT wynosi 23%.Przez okres nie krótszy niż 5 lat właścicielem zamontowanych instalacji jest GMINA. Przez ten okres koszty przeglądów serwisowych i gwarancyjnych ponosi Wykonawca instalacji OZE. Energia wytworzona z montowanych instalacji powinna być zużywana przede wszystkim na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie. Deklarację przystąpienia do projektu, oświadczenie oraz wstępną ankietę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 4/07/2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Perzowie.
Deklaracje do pobrania w Urzędzie Gminy w Perzowie lub na stronie www.perzow.pl .

 

Dokumenty do pobrania :

 

1. Ankieta wstępna doboru instalacji OZE

2. Deklaracja udziału w projekcie

3. Oświadczenie - kryteria rekrutacji