Konsultacje społeczne

Gmina Perzów złożyła wniosek w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego. Głównym celem konkursu organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Rozwoju było wsparcie gmin w przygotowaniu podstaw programowych i organizacyjnych dla uruchomienia kompleksowych procesów rewitalizacyjnych w miejscach wymagających szczególnej interwencji, w celu wyprowadzenia ich ze stanu kryzysowego. Gminny Program Rewitalizacji jest niezbędnym dokumentem w ramach ubiegania się o wsparcie finansowe na projekty związane z rewitalizacją. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu, koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Całkowita wartość projektu wynosi 29 325,00 zł., dofinansowanie 26 392,50 zł., środki własne 2 932,50 zł.

Od dnia 16.05.2017 r. do dnia 17.05.2017 r. trwały konsultacje społeczne dla mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych  i pozostałych zainteresowanych osób w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie. Głównym celem konsultacji było poznanie opinii, uwag interesariuszy (między innymi mieszkańców gminy) na temat proponowanego przebiegu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji dla gminy Perzów. Materiały tj. projekt uchwały oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji były dostępne do wglądu od 8 maja 2017 r.:

- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Perzowie w zakładce Konsultacje społeczne- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Perzowie www.perzow.pl 
- w siedzibie Urzędu Gminy w Perzowie, 63-642 Perzów, Perzów 78, w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00.

Podczas spotkań na wstępie została omówiona idea procesu rewitalizacji oraz tworzenia Lokalnych Programów Rewitalizacji. Przedstawiono metodologię wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w Gminie Perzów, a także cel ich określenia. W trakcie spotkań zaprezentowano i omówiono też zadania przewidziane do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, a także projekt uchwały. W trakcie dyskusji można było zgłaszać ustnie uwagi i sugestie dotyczące projektów czy omawianych zadań. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań dotyczących konsultowanych dokumentów. W czasie trwania konsultacji oraz do wyznaczonego terminu nie wpłynął żaden wniosek z uwagami lub propozycjami zmian w zakresie ww. dokumentów.