V SESJA RADY GMINY PERZÓW

28 marca br. odbyła się V Sesja Rady Gminy Perzów. Zgodnie z porządkiem obrad radni przyjęli sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Perzowie za 2018 rok oraz z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Perzów z organizacjami pozarządowymi w roku 2018. Następnie ustalono regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Perzów, który będzie obowiązywał od 1 lipca br. Rada Gminy zatwierdziła również nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 maja 2019 roku podwyższona zostanie zarówno opłata za odbiór odpadów segregowanych (13 zł. miesięcznie za osobę), jak również za odbiór odpadów niesegregowanych (26 zł. miesięcznie za osobę). Stawki zostały ujednolicone dla wszystkich mieszkańców. Podkreślić należy, że jak do tej pory nie ma limitu w ilości odbieranych odpadów.
W dalszej części rajcy ustalili przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Perzowie oraz czynności likwidacyjnych podejmowanych w związku z likwidacją tej jednostki budżetowej, której byt prawny z mocy prawa ustaje z dniem 31 sierpnia 2019r. Zdecydowano również o przekazaniu 10 tys. zł. dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie programu utylizacji azbestu na terenie powiatu kępińskiego, w tym w Gminie Perzów oraz dokonano zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

V Sesja 2

 V Sesja 3