Rewitalizacja

7 marca w Perzowie odbyło się spotkanie szkoleniowe związane z realizacja projektu pn.: „ Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Gminny Perzów na lata 2016-2020”. Szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy w Perzowie prowadził doktor nauk humanistycznych Maciej Dudziak, autor kilkudziesięciu Programów Rewitalizacji i Strategii Rozwoju Miast i Gmin, specjalizujący się w takich obszarach jak rewitalizacja, programowanie strategiczne, budowa obszarów funkcjonalnych, inżynieria finansowa. Gmina Perzów złożyła wniosek w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego.

 

 

Głównym celem konkursu organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Rozwoju było wsparcie gmin w przygotowaniu podstaw programowych i organizacyjnych dla uruchomienia kompleksowych procesów rewitalizacyjnych w miejscach wymagających szczególnej interwencji, w celu wyprowadzenia ich ze stanu kryzysowego.Gminny Program Rewitalizacji jest niezbędnym dokumentem w ramach ubiegania się o wsparcie finansowe na projekty związane z rewitalizacją. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu, koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Gminny program rewitalizacji przygotowany zostanie przez ekspertów przy udziale mieszkańców.  
W dalszym etapie realizacji gminnego programu rewitalizacji przeprowadzona zostanie analiza
i diagnoza potrzeb, ankiety, szkolenia i konsultacje z mieszkańcami. Całkowita wartość projektu wynosi 29 325,00 zł , dofinansowanie 26 392,50 zł środki własne 2 932,50 zł.

 

IMG 7652 m1