II Sesja Rady Gminy Perzów – Radni uchwalili stawki podatków na 2019 rok

29 listopada 2018 r radni obradowali na II sesji Rady Gminy Perzów. Po wysłuchaniu sprawozdań Wójta Gminy Perzów i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym radni podjęli szereg uchwał przewidzianych w porządku obrad, w tym określających wysokość stawek podatkowych na przyszły rok.

 

II Sesja RG   II Sesja

 

Cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego ustalono na 51 zł za 1 decytonę, jest to stawka obowiązująca również w roku 2018. Przyszłoroczne stawki podatku od nieruchomości wzrosną w wiekszości o 1,6%. Spowodowane jest to tym, że wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2018 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2017 roku wzrósł o 1,6 proc. Wskaźnik ten został ogłoszony w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018 roku. Roczne stawki podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Perzów w 2019 roku będą kształtowały się następująco: podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wynosił 0,79 zł za 1m² powierzchni, od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lud wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,70 od 1 ha powierzchni, od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł od 1m², a od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym – 3,09 zł za 1m².
Podatek od budynków mieszkalnych wyniesie 0,65 zł od 1m² powierzchni użytkowej, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej 21,10 zł. od 1m² powierzchni użytkowej, od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,95 zł od 1m² powierzchni użytkowej, związanych z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych – 4,78 zł od 1m² powierzchni użytkowej oraz pozostałych – 5,71 zł od 1m² powierzchni użytkowej. Podatek od budowli będzie wynosił niezmiennie 2% ich wartości.

W ślad za tą uchwałą radni podjęli kolejną określającą wysokość stawek podatku od środków transportowych, które również wzrosną o 1,6% w porównaniu z rokiem bieżącym.

Kolejnymi uchwałami było przyjęcie Rocznego Programu Współpracy Gminy Perzów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok oraz uchwalono regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Perzów, który uzyskał pozytywną opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Regionalnego we Wrocławiu.

Perzowscy Rajcy ustalili wynagrodzenie Wójta Gminy Perzów, pozostawiając je bez zmian. Ostatnimi uchwałami było dokonanie zmian w tegorocznym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.

Sesję zakończyły wolne głosy i wnioski wśród poruszanych problemów podniesiono m. in. sprawy przygotowania do okresu zimowego, w tym odśnieżania dróg.