Informacja o wyborze Partnera

                                                                                                                                                                                           

Gmina Perzów działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475), ogłosiła otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, którego wnioskodawcą będzie Gmina Perzów.

Nabór Partnera odbywał się w terminie od 06.11.2018 r. do 29.11.2018 r. W terminie naboru wpłynęła 1 [ilość ofert] oferta.

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej na Partnera wybrano firmę:

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów Perzów 78B 63-642 Perzów