Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów zrealizuje zadanie dofinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów podpisało w siedzibie Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski umowę na realizację grantu w ramach projektu pt. Aktywna i ekologicznie odpowiedzialna, wspólnie działająca społeczność Wrót Wielkopolski w 2018 roku. Grant jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
TRGP zrealizuje zadanie pn. „PERZOWIANIE”.  Projekt dotyczy budowania więzi w społeczności lokalnej poprzez pobudzanie aktywności wśród mieszkańców seniorów. Spotkanie osób starszych podczas zorganizowanego przeglądu oraz opracowywania śpiewnika wpłyną na lepszą integrację grupy i przyczynią się do zwiększenia ich przynależności do regionu. TRGP wyda śpiewnik lokalnego zespołu "PERZOWIANIE" w ilości 500 szt., oraz zorganizuje przegląd zespołów ludowych, chórów działających na obszarze LGD. Wspólne biesiadowanie to integracja seniorów. Opracowanie i wydanie śpiewnika to wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych i historycznych. Projekt skierowany jest do grupy docelowej seniorów W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się zakup chust ludowych dla członków zespołu "PERZOWIANIE" w ilości 22 szt.

IMG 7823