XXVI Sesja Rady Gminy Perzów

W dniu 10 lutego 2017r. odbyła się pierwsza w 2017 roku sesja Rady Gminy Perzów. W trakcie sesji radni przyjęli sprawozdanie z realizacji  Rocznego Programu Współpracy Gminy Perzów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2016. Łącznie w 2016r. z dotacji z budżetu gminy skorzystało 4 benificjentów, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Klub Karate Kaminari, który uzyskał dotacje w wys. 14 000,00 zł oraz LZS Trębaczów z dotacją w wys. 36 000,00 zł. Natomiast w zakresie upowszechniania kultury Towarzystwo Sympatyków Trębaczowa pozyskało 5 900,00 zł i Stowarzyszenie Teraz Perzów 4 100,00 zł. Przyznane środki z budżetu gminy zostały wykorzystane zgodnie z deklarowanymi celami w ofertach stowarzyszeń, złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

radni

 

 

W dalszej części radni podjęli 5 uchwał przewidzianych w porządku obrad.
Uchwałą w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Perzowie GOPS dodano do realizacji nowe zadanie w zakresie świadczeń wynikających z ustawy z dnia 4 listopada o wsparciu kobiet ciąży i rodzin ,,Za życiem”.
Następnie przyjęto plan pracy Rady Gminy Perzów, plany pracy stałych komisji Rady oraz zatwierdzono planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Perzów na rok 2017.
Radni podjęli decyzje o dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Zgodnie z nią w Gminie Perzów funkcjonować będą dwa zespoły szkół: Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Perzowie i Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Trebaczowie, natomiast Publiczne Gimnazjum zostanie wygaszane do 31 sierpnia 2019r.
Ostatnimi z podjętych uchwał były: uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim oraz wprowadzająca zmiany w budżecie na 2017 r. związane z dokonanymi przez wioski zmianami w funduszu sołeckim oraz z zabezpieczeniem środków na planowane złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi.

sprawozdanie