Fundusz Sołecki

Gmina Perzów, na realizacje funduszu sołeckiego w roku 2018, wyodrębniła w ramach środków własnych kwotę 278 423,49zł. W poszczególnych 9 sołectwach Gminy Perzów środki te przyznawane są między innymi w zależności od liczby mieszkańców danego sołectwa.

 Fundusz Sołecki utwardzenie obejścia przy kompleksie rekreacyjno sportowym w Perzowie

 

Z funduszu sołeckiego korzystają wszystkie sołectwa gminy Perzów realizując zadania z największa starannością i przy maksymalnym wykorzystaniu środków. „Uważam, że mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tej formy finansowego wsparcia – powiedziała wójt Gminy Perzów. Podejmują odważne działania mając na celu jak najlepsze zagospodarowanie tych środków. Korzystają również ze wsparcia finansowego w konkursach dotacyjnych takich jak „Pięknieje Wielkopolska Wieś” czy „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. W 2017r. zrealizowano 3 oddolne inicjatywy mieszkańców dofinansowane przez Województwo Wielkopolskie. Były to projekty zlokalizowane w Słupi, Trębaczowie i Kozie Wielkiej. Z funduszu sołeckiego zagospodarowano też, między innym, teren przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, utwardzono kostką brukową teren przy sali wiejskiej w Trębaczowie, systematycznie doposażana jest baza rekreacyjno – sportowa przy starym młynie w Turkowach”-dodała Danut Froń.

W roku 2018 środki z funduszu sołeckiego zostały przeznaczone głównie na prace remontowe oraz na zakup niezbędnych materiałów i sprzętu do bieżącego utrzymania obiektów i działek gminnych. Remontowane będą sale wiejskie w: Domasłowie, Kozie Wielkiej, Słupi pod Bralinem i Turkowach. W Domasłowie i Miechowie wyremontowane zostaną również garaże OSP. Mieszkańcy Miechowa, Kozy Wielkiej, Perzowa, Zbyczyny i Trębaczowa część środków z funduszu sołeckiego przeznaczyli na budowę i remonty dróg dojazdowych do pól. W sołectwie Perzów, Brzezie i Turkowy zagospodarowane i doposażone zostaną tereny przy placach rekreacyjnych. W niezbędny sprzęt gastronomiczny i meble zostaną doposażone świetlice wiejskie.  Słupia pod Bralinem zyska oznaczenie ulic a Turkowy kamery na terenie rekreacyjno – sportowym.  Przy podziale środków finansowych mieszkańcy uwzględnili również potrzeby lokalnych jednostek OSP. Sołectwa Domasłów i Miechów przeznaczyły część środków na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej starając się jednocześnie o pozyskanie dotacji w kolejnej edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.