Inwestycje w Gminie Perzów 2017r

W 2017r. w Gmina Perzów realizowała szereg inwestycji. Większość z nich została już zakończona nad innymi trwają jeszcze prace. Przy wsparciu WFOŚiGW zakończona została budowa sieci kanalizacyjnej długości 6,5 km w Turkowach. Wybudowano również odcinek kanalizacji w sołectwie Perzów o łącznej dł. blisko 0,5 km. Przebudowano i zmodernizowano drogi gminne w miejscowościach Perzów, Domasłów, Trębaczów i Koza Wielka.

 

 Sala Trębaczów

 

 

We współpracy z Powiatem Kępińskim zmodernizowano odcinek drogi powiatowej Perzów – Turkowy oraz wybudowano odcinek chodnika w m. Koza Wielka. W Trębaczowie wybudowany został chodnik przy drodze powiatowej o długości ok. 408mb. We współpracy ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe dokonano wymiany opraw oświetleniowych w miejscowościach Domasłów i Trębaczów przekazując dotację w kwocie 60 000,00 zł, natomiast samodzielnie Gmina Perzów za blisko 80 000,00 zł wybudowała oświetlenie uliczne na odcinku drogi powiatowej Perzów – Turkowy oraz na osiedlach w Perzowie i Trębaczowie. W ramach realizacji projektu pn.: „ Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wybudowano cztery nowe place rekreacyjne w miejscowościach Perzów, Słupia pod Bralinem, Domasłów i Miechów, na których pojawiły się oprócz terenów utwardzonych urządzenia zabawowe, siłownie plenerowe, oświetlenie zewnętrzne, czy altany grillowe. Całkowity koszt zadania wyniósł blisko 216 000,00 zł. Gmina Perzów uzyskała dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 127 842,00 zł. W ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi zmodernizowano boisko sportowe w Trębaczowie i zagospodarowano tereny nieużytkowe w Słupi pod Bralinem pod boisko sportowe a na nieużytkowanych terenach w Słupi pod Bralinem utworzono całkiem nowy teren rekreacyjno- sportowy. W ramach prowadzonych działań boisko w Trębaczowie zostało doposażone w trybuny oraz oświetlenie, a boisko w Słupi zyskało nową murawę, bramki, piłkochwyty, ławki i oświetlenie. Gmina uzyskała na te zadania dofinansowanie w kwocie 42 244,00 zł z UMWW w Poznaniu. Z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi Gmina Perzów uzyskała również dofinansowanie w kwocie 4 000,00zł na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kozie Wielkiej. Zakupiono lamy ogrodowe, ławeczki, kosze na śmieci, donice na kwiaty. Wyremontowana i doposażono salę widowiskową w Gminnym Ośrodku Kultury. Na to zadanie Gmina Perzów uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 255 000,00 zł. W miejscowości Brzezie i Miechów zamontowano 2 podwójne urządzenia siłowni, utwardzono tereny przy salach w Perzowie, Miechowie i Trębaczowie. Zmodernizowano w części kotłownię w perzowskim przedszkolu.  Modernizacja obejmowała wymianę pieca olejowego i montaż dwóch pomp ciepła na c.w.u. W Ludwiczynie zmodernizowano komin stalowy i utwardzono drogę prowadzącą do kotłowni. Dofinansowano kwotą 42 000,00 zł zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Perzowie. „Był to bardzo intensywny rok – mówi Wójt Gminy Perzów Danuta Froń- począwszy od zakupu drobnego wyposażenia sal wiejskich po największą inwestycję prowadzoną przez Gminę, jaką jest budowa sali gimnastycznej w Trębaczowie ale najważniejsze, że wszystkie budowy i remonty realizowane były zgodnie z planem. Planowane zakończenie budowy sali gimnastycznej w Trębaczowie planowane jest na sierpień 2018r. tak, że od nowego roku szkolnego sala będzie już otwarta dla dzieci i młodzieży szkolnej a także dla mieszkańców. Plany inwestycyjne w 2017r zostały wykonane za łączną kwotę 6 173 986 zł” - dodała wójt.

 

 

Plac zabaw w Słupi pod Bralinem       Teren rekreacyjny w Domasłowie   
       
Sala GOK 1   Sala GOK 3