Sołecka Strategia Rozwoju Wsi w Gminie Perzów

W Gminie Perzów odbyły się warsztaty dotyczące opracowania Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi. W spotkaniu z moderatorami udział wzięli sołtysi wraz z członkami rad sołeckich oraz mieszkańcy miejscowości Koza Wielka i Perzów. Tematyka warsztatów obejmowała analizę zasobów sołectwa, analizę SWOT, analizę potencjału rozwojowego wsi, wizję wsi oraz budowę programów długoterminowego i krótkoterminowego. Wypracowana podczas warsztatów Sołecka Strategia Rozwoju Wsi jest dokumentem niezbędnym podczas ubiegania się o dotację w ramach programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi. W gminie Perzów Sołecka Strategia Rozwoju Wsi została opracowana już wcześniej dla sołectw: Domasłów, Turkowy, Miechów.

Sołectwa podczas warsztatów z moderatorem

warsztaty z moderatorem