Odnawialne źródła Energii w Gminie Perzów

Na terenie Gminy Perzów zakończono wizje terenowe dotyczące możliwości zamontowania konkretnych urządzeń u 125 osób, które zadeklarowały uczestnictwo w programie. W  zakresie sporządzania inwentaryzacji działanie podjęła firma INSTAL THERM z Połańca,  z która Gmina Perzów podpisała stosowna umowę.

 

IMG 8391 www

Gmina Perzów podjęła działania w kierunku przystąpienia do projektu współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych. W ramach projektu przewiduje się dofinansowanie na budowę  różnych rodzajów instalacji służących do wytwarzania energii pochodzących ze źródeł odnawialnych - OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, kotłów na biomasę i  instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Perzów. W chwili obecnej sporządzany jest Program Funkcjonalno Użytkowy, będący jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie.