XXXI Sesja Rady Gminy Perzów

27 lipca br. odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Perzów. Konieczne było podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin”, aby gmina Trzcinica  jako lider porozumienia mogła podjąć odpowiednią uchwałę i realizować dalsze działania dotyczące wniosku na dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii. Radni byli w tej kwestii jednomyślni, uchwała została podjęta bez sprzeciwu.

IMG 8388 Kopiowanie

Porządek obrad przewidywał również podjęcie uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2017 – 2023 oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej, w której m. in. zostały ujęte koszty związane z działaniami dotyczącymi OZE.
Do Przewodniczącej Rady Gminy Perzów Renety Włodarczyk został skierowany wniosek od mieszkańców ośmiu posesji w miejscowości Brzezie o uruchomienie programu dotacyjnego dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Obecni radni i sołtysi gorąco dyskutowali na temat możliwych sposobów skanalizowania sołectw oraz kosztów tego przedsięwzięcia.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła także prośbę Rady Sołeckiej i mieszkańców Domasłowa o wsparcie prac modernizacyjnych na boisku przy budynku dawnej szkoły. Po dyskusji związanej z tym wnioskiem Sołtys Domasłowa Iwona Walery zaprosiła rajców gminy na zebranie wiejskie 2 sierpnia 2017 r.