Seniorzy z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie zdobędą kompetencje cyfrowe

Projekt Cyfrowa Wielkopolska skierowany jest do osób w wieku 65 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, posiadających niskie kompetencje cyfrowe, niewielkie doświadczenie lub brak doświadczeń w zakresie kompetencji online i obsługi urządzeń teleinformatycznych. W projekcie realizowanym we współpracy z Fundacja Partycypacji Społecznej udział wezmą seniorki z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie. Kurs obejmuje 90 godzin szkoleń praktycznych obsługi komputera, telefonu, internetu i 24 godziny tzw. animacji- praktycznych zajęć, podczas których Seniorzy wykorzystują zdobytą wiedzę na kursie, w praktyce, na tabletach.

indeks

PRZEBUDOWY I MODERNIZACJE DRÓG GMINNYCH W 2019 ROKU

Gmina Perzów realizuje kolejne inwestycje w ramach budowy i modernizacji dróg gminnych zaplanowanych w 2019 roku. Trwa przebudowa drogi gminnej w miejscowości Perzów dz. nr ew. 34, 433/4, 432, 433/6, 434,1, 164, 165/1. Zakres prac obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni drogi wraz z podbudową, rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z betonowych płyt chodnikowych oraz z betonowej kostki brukowej, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi oraz nawierzchni bitumicznej, wykonanie obustronnego ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej szer. 30 cm., wykonanie nawierzchni z chodnika i zjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej, wyminę istniejących wpustów kanalizacji deszczowej, wykonanie dodatkowych wpustów kanalizacji deszczowej oraz przykanalików z rur PEHD o średnicy Ø200mm i podłączenie ich do istniejących studni. Przewidywany termin zakończenia prac to 30.09.2019 r. a koszt tej inwestycji to 496.658,44 zł.
W sierpniu podpisana również została umowa z Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Perzów, Trębaczów i Koza Wielka. W ramach tej umowy łącznie zostanie wykonanych 957 mb dróg na kwotę 164.888,88 zł.
Zakończone zostały również prace związane z remontami dróg z nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych na terenie całej gminy Perzów poprzez wyregulowanie studni kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, uzupełnienie dziur i nierówności mieszanką granitową, wykonanie poboczy z kruszyw oraz krawężnika oraz wykonanie utwardzenia mieszanką granitową, wykonanie nakładek itp. Koszt remontów i napraw dróg wyniósł  383.349,65 zł.
Koszty ww. inwestycji pokryte zostaną z budżetu Gminy Perzów. Na przebudowę drogi gminnej w Perzowie, Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych i oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu.

Dożynki wiejskie w Domasłowie

17 sierpnia 2019 w Domasłowie odbyły się Dożynki wiejskie. Podczas uroczystej Mszy Św., którą celebrował proboszcz parafii Arkadiusz Wieczorek, rolnicy Domasłowa dziękowali Bogu za tegoroczne zbiory. Druga część uroczystości odbyła się na boisku sportowym gdzie organizatorzy –Rada Sołecka i Sołtys wsi zorganizowali poczęstunek dla wszystkich. O swojski chleb ze smalcem i ciasto zadbały mieszkanki Domasłowa. Była kiełbaska z grilla i pieczone ziemniaki. Mieszkańcy Domasłowa bawili się na świeżym powietrzu do późnych godzin.

dozynki w Domasłowie 1 dozynki w domasłowie

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie

Trwają prace związane z termomodernizacją Zespołu Szkół w Perzowie. Zakres robót obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu oraz ocieplenie i naprawa dachu nad wejściem głównym. Wykonane zostały także nowe podjazdy i wejścia do budynku. Prace są zaawansowane a zakończenie robót planowane jest na koniec września br.
Pomimo trwających robót uczniowie bezpiecznie i w terminie rozpoczną rok szkolny

Termomodernizacja 1 Termomodernizacja 2

Przebudowa drogi gminnej w Perzowie

W Perzowie trwa przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej w sąsiedztwie boiska sportowego. Inwestycja obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni drogi wraz z podbudową, rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z betonowych płyt chodnikowych oraz betonowej kostki brukowej, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi oraz nawierzchni bitumicznej, wykonanie obustronnego ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej szer. 30 cm, wykonanie nawierzchni chodnika o dł. 240 mbi zjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej, wymianę istniejących wpustów kanalizacji deszczowej, wykonanie dodatkowych wpustów kanalizacji deszczowej oraz przykanalików i podłączenie do istniejących studni. Wymiana nawierzchni dotyczy odcinka drogi o długości 326,81 mb. Na realizacje zadania gmina Perzów aplikowała o środki zewnętrzne do Wojewody Wielkopolskiego. Wniosek o dofinansowanie znalazł się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w roku 2019 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na jesień br. Generalnym wykonawcą zadania jest firma P U H Carbon Jan Kuropka z Sycowa.

DSCN0820 1 DSCN0818 2